Gloves PFS

ถุงมือยางสีขาว (WA) แบบไม่มีแป้ง 5.4

ถุงมือยางสีขาว (WA) แบบไม่มีแป้ง 5.4

คุณสมบัติ : ผลิตจากยางธรรมชาติ 

- ความยาว 9 นิ้ว

- สวมใส่ง่าย รู้สึกสบายมือ

การใช้งาน : 

- งานอุตสาหกรรม อาหาร 

- งานอุตสาหกรรม ยานยนต์

- งานอิเล็กทรอนิกส์

- งานทั่วไป

- งานเกษตร

- กลุ่มความงาม

- กลุ่มงานแพทย์

- กลุ่มสาธารณสุข

- ห้องปฏิบัติการ

สินค้ารวม VAT 7%

ราคา : 0.00.-

Size : 

จำนวน :